Jacobs Polityka prywatności

Zakres

 

Produkty marki Jacobs i związane z nimi usługi i działania, w tym niniejsza strona internetowa („www.kawajacobs.pl”), są opracowywane i wprowadzane na rynek przez spółkę Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. i jej odpowiednie jednostki biznesowe w poszczególnych krajach.

Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. zobowiązuje się szanować i chronić prywatność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe, w jaki sposób i w jakich celach gromadzimy, tj.:

 • szczegółowo omawiamy kategorie danych osobowych przez nas gromadzonych i sposób ich gromadzenia,
 • jasno przedstawiamy cele i podstawę prawną przetwarzania danych osobowych,
 • staramy się ograniczać zakres gromadzonych danych osobowych, które przetwarzamy, wyłącznie do tych danych, które są potrzebne do realizacji uzasadnionych celów biznesowych,
 • w przypadkach gdy jest to wymagane, najpierw prosimy Państwa o wyrażenie wyraźnej zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 • wdrażamy odpowiednie środki pozwalające chronić Państwa dane osobowe i wymagamy tego samego od podmiotów, które przetwarzają dane osobowe zgodnie z naszymi zaleceniami,
 • szanujemy Państwa prawo m.in. do dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii oraz do żądania poprawienia lub usunięcia Państwa danych osobowych, a także inne przysługujące Państwu prawa, o których mowa poniżej.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że Państwa dane osobowe są również przetwarzane w ramach korzystania z plików cookie lub podobnych technologii. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania plików cookie, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie, która dostępna jest pod adresem: https://www.kawajacobs.pl/Polityka-Plikow-Cookie/   

Zalecamy wnikliwą lekturę naszych polityk. Niniejsza Polityka została zaktualizowana 14 czerwca 2016 r.

 

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

 

Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o. odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych z związku z niniejszą Polityką prywatności.

 

W jakim celu gromadzimy Państwa dane osobowe?

 

W sytuacji, gdy składają Państwo reklamację lub kontaktują się z nami z innych powodów, prosimy Państwa o podanie danych osobowych, a także (nieobowiązkowo) pewnych informacji na temat produktów marki Jacobs, z których Państwo korzystają. Zebrane przez nas dane osobowe są wykorzystywane przede wszystkim w celu:

 • personalizacji korespondencji kierowanej do Państwa, w tym odpowiedzi na Państwa uwagi, prośby dotyczące naszych usług i rejestracji, a także w celu rozpatrzenia skarg,
 • zarządzania Państwa udziałem w różnych konkursach, akcjach promocyjnych, ankietach lub funkcjonalnościach naszej strony internetowej,
 • zawarcia umowy, np. realizacji transakcji, zarządzania zakupami produktów marki Jacobs i usług z nimi powiązanych oraz finalizacji procesu zakupowego,
 • wysłania aktualizacji statusu i komunikatów dot. usług,
 • zastosowania metod marketingu ukierunkowanego i dostosowania naszej oferty marketingowej do Państwa potrzeb,
 • wysłania powiadomień dot. zmian w naszych politykach i innych (prawnych) dokumentach, które mogą Państwa dotyczyć,
 • spełnienia wymogów prawnych.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy mamy do tego podstawy prawne. Odpowiednimi podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych dla ww. celów są:

 • Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego),
 • Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia z Państwem umowy lub do realizacji czynności poprzedzających zawarcie umowy na Państwa wniosek (np. złożyli Państwo zamówienie na naszej stronie internetowej),
 • Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne ze względu na nasz uzasadniony interes (np. przetwarzanie adresów IP w celu zapobieżenia, wykrycia i/lub reagowania na przypadki niewłaściwego wykorzystania naszej strony internetowej i/lub w celu przechowywania informacji dodatkowych, pozwalających na Państwa identyfikację w przypadku, gdy utracą Państwo dostęp do swojego konta)
 • Przetwarzanie jest niezbędne w celu spełnienia obowiązku prawnego (np. przepisy podatkowe wymagają przechowywania określonych danych klientów).

 

Jak gromadzimy Państwa dane osobowe?

 

Mogą Państwo przekazywać nam swoje dane osobowe na rożny sposób, przykładowo poprzez:

 • kontaktowanie się z naszym Centrum obsługi klienta drogą elektroniczną, telefoniczną, poprzez media społecznościowe lub listownie,
 • udział w akcjach promocyjnych, wydarzeniach, konkursach lub poprzez wypełnienie kwestionariusza lub ankiety dotyczących produktów marki Jacobs,
 • udział w akcjach promowanych za pośrednictwem mediów społecznościowych dotyczących produktów marki Jacobs, poprzez ich polubienie lub udostępnienie,
 • skierowanie do nas prośby o wysyłanie wiadomości na telefon komórkowy/urządzenie mobilne,
 • udział w testach lub ankietach dotyczących naszych produktów,
 • treści odsłuchiwane w mediach społecznościowych: możemy przeszukiwać Internet pod kątem istotnych i publicznie dostępnych treści, które możemy wykorzystywać do ulepszania swoich produktów lub usług, w celu rozwiązania problemów klientów i zapewnienia ukierunkowanego marketingu,
 • pliki cookie umieszczane przez JDE lub podmioty zewnętrzne na Państwa komputerach lub urządzeniach mobilnych po odwiedzeniu naszej strony internetowej i akceptacji plików cookie (więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w naszej Polityce plików cookie dostępnej pod adresem: https://www.kawajacobs.pl/Polityka-Plikow-Cookie/)

 

Dane osobowe, które przetwarzamy

 

Korzystając z produktów marki Jacobs, udostępniają nam Państwo (lub naszym usługodawcom lub agentom) określone dane, które mogą zawierać także dane osobowe. Przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa lub które przekazano nam wyraźnie do celów przetwarzania omówionych powyżej, lub o których poinformowano Państwa w chwili, gdy przekazywali nam Państwo swoje dane osobowe. Nie wykorzystujemy danych osobowych do żadnych innych celów, chyba że wcześniej wyrażą na to Państwo zgodę. Możemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu),
 • Pozostałe dane osobowe (np. płeć, data urodzenia (nieobowiązkowo), pochodzenie, język),
 • Informacje na temat produktu Jacobs, z którego Państwo korzystają.

 

Jak udostępniamy Państwa dane osobowe?

 

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe zewnętrznym usługodawcom lub agentom („podmiotom przetwarzającym”), by umożliwić im realizację określonych czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu, między innymi stronom zaangażowanym w wykonanie umowy zakupu (np. dostawcom usług płatniczych lub usług dostarczania przesyłek). Nie sprzedajemy, wypożyczamy, wynajmujemy ani i w inny sposób nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, by mogły z nich korzystać do realizacji własnych celów.

Zawieramy ze wszystkimi podmiotami, które przetwarzają Państwa dane osobowe w naszym imieniu, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych prawnie zobowiązujące te podmioty do utrzymania poufności Państwa danych osobowych, wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa, powiadamiania nas o przypadkach naruszenia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, a także do spełniania innych obowiązków niezbędnych do ochrony Państwa prywatności.

Jacobs Douwe Egberts PL Sp. z o.o., może sprzedać swoją działalność lub jej część innej spółce. W przypadku, gdy dotyczy to działalności związanej z produktami marki Jacobs, tego typu przeniesienie własności może wiązać się z przeniesieniem Państwa danych osobowych do nowego właściciela.

Ponadto udostępnimy Państwa dane osobowe także w sytuacji, gdy jest to wymagane z mocy prawa, konieczne do zapobieżenia oszustwu lub walki z oszustwami, do rozstrzygnięcia sporów, lub w przypadku każdej innej istotnej uzasadnionej potrzeby, która w danych okolicznościach jest nadrzędna względem Państwa prawa do prywatności (w tym m.in. bezpieczeństwo naszej działalności i naszych pracowników).

Zgodnie z Wiążącymi regułami korporacyjnymi udostępniamy dane osobowe podmiotom stowarzyszonym JDE zarejestrowanym przez holenderski organ ds. ochrony danych.

 

Komunikacja handlowa

 

Chcemy wysyłać Państwu (np. poprzez kontakt mailowy lub z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji) informacje na temat produktów marki Jacobs i usług z nimi związanych, które – na podstawie historii Państwa zamówień i aktywności na naszej stronie internetowej – mogą wydać się Państwu interesujące, jednak informacje te wyślemy wyłącznie jeżeli (i) udzielili Państwo wyraźnej zgody na otrzymywanie komunikacji tego typu, lub (ii) zakupili Państwo nasz produkt lub usługę, które są podobne do produktu/usługi, o których chcielibyśmy Państwa poinformować, i jednocześnie nie skorzystali Państwo z prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec otrzymywania komunikacji tego typu.

Zawsze mogą Państwo skorzystać z możliwości rezygnacji z dalszego otrzymywania od nas komunikatów dotyczących produktów i usług marki Jacobs, wybierając opcję „rezygnuj” znajdującą się w stopce wysłanej przez nas wiadomości e-mail, lub poprzez zalogowanie się do swojego profilu na naszej stronie i zmianę preferencji dot. komunikacji.

 

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

 

Stosujemy różne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych, np. bezpieczne formularze rejestracyjne, szyfrowanie danych i ograniczanie dostępu do Państwa danych osobowych.

 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 

Zgromadzone dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że prawo wymaga lub zezwala na przechowywanie danych przez dłuższy okres. Przykłady:

- Kiedy kontaktują się Państwo z nami. Jeżeli zdecydują się Państwo skontaktować z nami, zachowamy wszelkie otrzymane dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji Państwa prośby i przez trzy miesiące po jej zrealizowaniu.

- W przypadku gdy zapisują się Państwo do naszej komunikacji handlowej. Jeżeli zapisali się Państwo do naszego newslettera lub do innych form komunikacji handlowej, wszystkie przetwarzane w związku z tym dane osobowe (np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail) będą przechowywane do momentu Państwa rezygnacji z danej komunikacji. W przypadku Państwa rezygnacji możemy dalej przechowywać Państwa adres e-mail i dodać go do listy osób, które zrezygnowały z danej komunikacji. W takim przypadku dane te będą przechowywane przez trzy miesiące od daty rezygnacji i wyłącznie na potrzeby wskazania, że nie chcą Państwo dalej otrzymywać komunikacji handlowej.

- W przypadku Państwa uczestnictwa w konkursach, ankietach i testach produktów. Wszystkie dane osobowe, które mogą być przetwarzane z tytułu Państwa udziału w konkursach, ankietach lub testach produktu, będą przechowywane przez okres dwóch lat od daty pozyskania danych.

 

Przekazywanie danych

 

Powinni Państwo wiedzieć, że jednostki biznesowe odpowiedzialne za sprzedaż i marketing produktów marki Jacobs, które podano na tej stronie internetowej, są częścią międzynarodowej grupy spółek Jacobs Douwe Egberts. W rezultacie, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom stowarzyszonym w ramach grupy Jacobs Douwe Egberts. Ponadto system, z którego korzysta grupa Jacobs Douwe Egberts, jest administrowany przez holenderskiego usługodawcę.

 

Przechowujemy Państwa dane osobowe w chmurze

 

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe w chmurze. W rezultacie, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w naszym imieniu przez dostawcę usług w chmurze i przechowywane w różnych lokalizacjach na całym świecie. Zawarliśmy umowy z takimi dostawcami usług w chmurze i podjęliśmy niezbędne środki organizacyjne w celu ochrony Państwa danych osobowych i zapewnienia, że Państwa dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.

 

Osoby nieletnie

 

Nie kierujemy naszej oferty do osób poniżej 16 roku życia.

 

Państwa prawa

 

Każda wysłana komunikacja handlowa oferuje Państwu możliwość rezygnacji z otrzymywania dalszych komunikatów handlowych (tj. daje Państwu możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania Państwa danych osobowych). Postaramy się zastosować do Państwa rezygnacji tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe.  Prosimy zwrócić uwagę na fakt, że jeżeli zrezygnują Państwo z komunikacji handlowej, wciąż będziemy mogli wysyłać Państwu istotne wiadomości administracyjne, a rezygnacja z nich jest niemożliwa.

Mogą Państwo także zażądać wglądu, poprawienia, zaktualizowania, zablokowania, ograniczenia dostępu lub usunięcia Państwa danych osobowych, które wcześniej nam Państwo przekazali, lub zażądać elektronicznej kopii Państwa danych osobowych w celu ich przekazania innej spółce (w zakresie, w jakim obowiązujące prawo przewiduje możliwość przeniesienia danych), kontaktując się z działem prawnym pod adresem privacy@jdecoffee.com po podaniu Państwa imienia i nazwiska, (firmy) i adresu. Odpowiemy na Państwa prośbę w terminie przewidzianym prawem.

Prosimy, aby w swojej prośbie wyjaśnili Państwo, jakie dane osobowe chcieliby Państwo zmienić, lub czy chcieliby Państwo, aby Państwa dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych.  Dla Państwa bezpieczeństwa możemy zrealizować tylko te prośby, które dotyczą danych osobowych powiązanych z określonym adresem e-mail, z którego wysyłają nam Państwo swoje prośby; przed realizacją Państwa prośby konieczne może być także uprzednie zweryfikowanie Państwa tożsamości.  Postaramy się zastosować do Państwa prośby tak szybko, jak będzie to praktycznie możliwe. 

Prosimy zwrócić uwagę, że być może będziemy musieli zachować pewne dane do celów prowadzenia dokumentacji i/lub zrealizowania wszelkich transakcji rozpoczętych przed Państwa żądaniem zmiany lub usunięcia danych osobowych (np. w sytuacji, gdy dokonują Państwo zakupu lub biorą udział w promocji, mogą Państwo nie być w stanie zmienić lub usunąć podanych danych osobowych aż do momentu zakończenia takiego zakupu lub promocji).

 

Rola organów ds. ochrony danych

 

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek skargi dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane osobowe, z chęcią Państwu pomożemy. Przysługuje Państwu także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w państwa kraju zamieszkania (dot. państw członkowskich UE). Lista organów ds. ochrony danych dostępna jest tutaj.

 

Dane kontaktowe i dane spółki

 

Wszelkie pytania i komentarze dot. prywatności prosimy kierować na adres: privacy@jdecoffee.com. Mogą Państwo kontaktować się z nami także za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

 

Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o.

Adres: ul. Taśmowa 7

02-677 Warszawa

Tel. +48222787500

 

Inspektor ochrony danych:

First Privacy GmbH,

Konsul-Smidt-Str. 88,

28217 Bremen, Niemcy

Commercial Register Bremen HRB 29225 HB

www.first-privacy.com

privacy@jdecoffee.com

office@first-privacy.com